Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
6 mln EUR dla mikro - małych i średnich przedsiębiorstwa z Mazowsza. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
6 mln EUR dla mikro - małych i średnich przedsiębiorstwa z Mazowsza. PDF Drukuj Email

Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014

Procent dofinansowania projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
800 tys. PLN (nie więcej niż 200 tys. EUR na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.03.2015 r.
 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek
  o dofinansowanie projektu.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN.
 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236,poz. 1562) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2014 r.
 • W ramach konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są w szczególności:
  a) zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały;
  b) usługi doradcze wraz z kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu;
  c) zakup samochodów osobowych i ciężarowych (grupa 7 podgrupa 74 symbol 741 i symbol 742 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych);
  d) roboty budowlane z wyłączeniem robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem środka trwałego;
  e) koszty operacyjne związane z prowadzoną działalnością (czynsz, wynajem, opłaty administracyjne, opłaty bankowe, wynagrodzenia itp.);
  f) koszty związane z działalnością hotelarską.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109