Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Konkursy dla organziacji sportowych z Gminy Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Konkursy dla organziacji sportowych z Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

 

Konkurs na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

 

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć

w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 19 600 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 w części 25-kultura fizyczna.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2013 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 17 639 000,- PLN.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2014 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 17 800 000,- PLN.

 

1. W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach sportu dla wszystkich:

 

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

4) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"

5) Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;

6) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-5) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

 

 

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

2.4. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony, w innym terminie, oddzielny nabór ofert.

2.5.      Oferty dotyczące zadań publicznych:

  • Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  • Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej,

będą rozpatrywane w ramach odrębnego naboru ofert, po ogłoszeniu stosownego konkursu.


3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, realizowanych w formie programów, projektów, kampanii, imprez sportowych, zorganizowanych zajęć aktywizujących i sportowych, itp., z uwzględnieniem w szczególności:

a) wspierania inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób de faworyzowanych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo,                                       z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;

b) wspierania prozdrowotnych programów aktywności fizycznej przeciwdziałających nadwadze i otyłości, realizowanych w różnych grupach społecznych;

c)  inicjowania i realizowania kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

d)  promowania wolontariatu sportowego oraz rozwijania poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

e) angażowania i  integrowania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,

f) projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania

 

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1.      Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Wypełniony w systemie AMODIT formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wyżej wymienione, formularz oferty  (wniosek), załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty (wymienione w pkt.6 ogłoszenia). Ofertę po wypełnieniu i wysłaniu w systemie, należy wydrukować i przesłać również w formie papierowej na podany poniżej adres, we wskazanym poniżej terminie.

a)  Oferty należy składać do 16 grudnia 2014 roku;

b)  Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.

c)  Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 26 stycznia 2015 r.

d) Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych.

e)  Oferty należy składać wyłącznie na formularzach wypełnianych w systemie elektronicznym AMODIT (Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3). Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na podany adres https://wnioski.msit.gov.pl/ ;

f)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;

g)  Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

h) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2015, których realizacja może być podjęta nie wcześniej, niż po terminie złożenia oferty konkursowej.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

- niezgodność zakresu merytorycznego,

- sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

- podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,

- dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,

- dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,

- dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,

- złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

- złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach konkursu,

- oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Wymagane dokumenty:

a)      wypełniony formularz oferty (wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 3;

b)      wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

c)      statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;

d)     sprawozdania merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób;

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres:        Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: Sport dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2015".

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki www.msport.gov.pl.

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984 i poz. 1047).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.

3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 10 % wysokości kosztów bezpośrednich, w części dotyczącej wnioskowanej dotacji ze środków MSiT.

4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

7) Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:

  • remontów biura;
  • wyposażenia biura w meble;
  • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
  • doszkalania pracowników;
  • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
  • funduszu socjalnego;
  • lokalnych ryczałtów samochodowych.
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109