Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” PDF Drukuj Email

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” "współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

 

STRONA PROJEKTU

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015, przeprowadzi w partnerstwie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  Priorytet IX.
  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

  Działanie 9.1
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

  Poddziałanie 9.1.2
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Partnerem / Beneficjentem Projektu jest Gmina Kotuń jako  organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne.

Gmina Kotuń zorganizowała i prowadzi w swoich szkołach bloki zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od września 2014r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

 1. zajęcia z nauki języka obcego;
 2. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.


Każdy dyrektor szkoły samodzielnie decyduje, ile godzin będą realizował z danej grupy zajęć, przy czym są zobowiązany jest  do przeprowadzenia co najmniej jednej godziny miesięcznie z każdej grupy zajęć i takiej ilości zajęć z pozostałych bloków, żeby w sumie średnio miesięcznie dało to liczbę 20 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Partnerzy są zobowiązani do zagwarantowania ubezpieczenia uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie oraz pokrycia innych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Projektu. Pozostałe obowiązki Partnerów znajdują się § 5 ust. 1 Regulaminu.
Partnerzy uczestniczący w Projekcie otrzymają możliwość wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na:

 1. wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia
 2. wynagrodzenia za maksymalnie 6 godzin pracy koordynatora w miesiącu
 3. wynagrodzenia przeznaczone na obsługę administracyjno - biurową beneficjenta
 4. zakup materiałów edukacyjnych
 5. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć


Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około kilku grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około kilkadziesiąt  dziewcząt i chłopców.

Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób. Tylko w uzasadnionych przypadkach Partner Projektu może wyrazić zgodę na powiększenie grupy, a o zaistniałej sytuacji jest zobowiązany powiadomić Lidera.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają środki finansowe w wysokości określonej w umowie partnerskiej zawartej z Województwem Mazowieckim. Zgodnie z zasadą unikania podwójnego finansowania wydatki nie mogą być zrefundowane z innych środków publicznych.

Organy prowadzące mogą wnioskować o udział w projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej i gimnazjalnej z zachowaniem zasady, że docelowo w jednej szkole można utworzyć tylko jedną grupę projektową (jedna grupa dla szkoły podstawowej i jedna dla gimnazjalnej). Dla każdej deklaracji partnerstwa Partner składa tyle Wniosków o udział w projekcie Szkoły w ilu szkołach zamierza realizować Projekt. Organy prowadzące szkoły zamierzające przystąpić do partnerstwa powinny złożyć całość dokumentacji w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs - Moja przyszłość" .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru oraz warunków udziału w projekcie są zawarte w Regulaminie naboru wniosków do projektu, który wraz z dokumentacja konkursową (Formularzem Wniosku o udział w projekcie, Załącznikami do Wniosku), jest dostępny na stronie internetowej www.mp.mazovia.pl w zakładce DOKUMENTY.

STRONA PROJEKTU

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109