Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
III sektor zwiększa swoje wpływy w gminie Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
III sektor zwiększa swoje wpływy w gminie Kotuń PDF Drukuj Email

8 lipca br KRS zarejestrować w miejscowości Polaki, gmina Kotuń nowe stowarzyszenie.

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Adres: Polaki 70, 08-130 Kotuń

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes: Anna Małgorzata Barczak vel Kajetaniak
 • Wiceprezes Zarządu: Jerzy Jakub Kożuchowski
 • Sekretarz: Jan, Lucjan Paprocki
 • Skarbnik: Agnieszka Daniluk
 • Członek Zarzadu: Adam Mirosław Ornoch

Cel działania Stowarzyszenia:

 1. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy Kotuń (Polaki)
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich aktywizacja i integracja międzypokoleniowa
 3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 9. Działalność charytatywna
 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozowju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 12. Ochrona i promocja zdrowia
 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 15. Aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 19. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 20. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji
 22. Ratownictwo i ochrona ludności
 23. Pomo ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w karju i za granicą
 24. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami
 25. Promocja i organizacja wolontariatu

 

 

 

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109