Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” PDF Drukuj Email

 

Projekt „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START”

UDA-POKL.09.01.02-14-296/11-00

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START”, realizowanego przez Gminę Kotuń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 2. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń , tj.:

 • 1. Zespół Oświatowy (ZO) w Kotuniu,

 • 2. Zespół Szkół (ZS) w  Bojmiu,

 • 3. Szkoła Podstawowa (SP) w Broszkowie,

 • 4. ZS w Żeliszewie Podkościelnym.

 • 5. SP w Koszewnicy.

 • 6. SP w Cisiu-Zgrudziu.

 

 1. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 6 szkół podstawowych gminy Kotuń ,  dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb  edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
  Cele szczegółowe projektu:
  -
  Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kotuń oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
  - Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne  w okresie do końca realizacji projektu.
  - Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych  w Gminie Kotuń, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji

 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 3. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. Grupy docelowe

Projektem objęci będą zdiagnozowani przez zespoły powołane w poszczególnych szkołach uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gm. Kotuń, a zatem 210 dzieci (110 DZ i 100 CH). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy  (kryterium rekrutacji).. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez szkoły diagnozę.  Diagnoza sytuacji w  szkołach została przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, powołane przez dyrektorów w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I-III, a także dodatkowo kadra pedagogiczna szkoły. Diagnoza obejmowała  obserwacje uczniów klas I-III na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w bibliotece, na korytarzach, w czasie przerw. Ponadto badania obejmowały również:
- analizę osiągnięć uczniów – zapisy w dziennikach lekcyjnych, egzaminy wewnętrzne przeprowadzone w klasach I-III;
- analiza dokumentacji wychowawcy;
- analiza dokumentacji pedagoga szkolnego oraz informacji dostarczonych przez pracowników PPP;
- rozmowy z uczniami klas I-III oraz rodzicami uczniów.
W przypadku uczniów klas I,  podstawą do zakwalifikowania do poszczególnych zajęć były wyniki diagnozy oraz rozmowy z rodzicami tych dzieci.
Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół . Jednocześnie dyr.  szkół przeprowadzili wstępne spotkanie z rodzicami dzieci, podczas którego zaprezentowane zostały założenia projektowe. Rodzice z aprobatą podeszli do przedstawianych propozycji i wykazali zainteresowanie planowanym wsparciem projektowym.

§ 3. Formy wsparcia

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

Szkoła zrealizuje zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli  programy indywidualizacji.
Wybór wykonawców tych usług zostanie przeprowadzony zgodnie z PZP. wyjaśnienia IZ i MEN w tej sprawie. Liczebność grup będzie zgodna z wytycznymi MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W ramach dodatkowych zajęć przekazane będą informacje kształtujące postawy wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami. Przekazywane będą komunikaty nt. Możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.
Zadanie nr 1 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZO w Kotuniu:
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1  dla 33 U, 6 grup x 30 h =180 h
Zajęcia nr 2 dla 13 U  w 2 grupach x 30 h = 60 h
Zajęcia nr 4  dla 36 U, 6 grup x 30 h = 180 h
Zajęcia nr 5 dla 25 U, 5 grup x 30 godzin = 150 h
Zajęcia nr 7 dla 21 U 5 grup x 30 h = 150 h


Zadanie nr 2 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZS w Bojmiu,
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1 dla 8 U (5 Dz/3 CH) 1 grupa x 40 godzin
Zajęcia nr 2 dla 12 U (6 Dz/6 CH) 2 grupy x 30 h = 60 h
Zajęcia nr 3 dla 5 U (3 Dz/1 Ch) 1 grupa x 40 h = 40 h
Zajęcia nr 4 dla dla 20 U, 2 grupy x 60 h=120 h
Zajęcia nr 6 dla 6 U, 1 grupa x 30 h
Zajęcia nr 8 dla 9 U, 2 grupy x 30 h = 60h

Zadanie nr 3 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w w SP w Broszkowie,
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1 dla 5 U, 2 grupy x 60 h = 120 h
Zajęcia nr 4 dla 7 U, 1 grupa x 60 h

Zajęcia nr 5 dla 4 U, 2 grupy x 60 h = 120 h
Zadanie nr 4 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia  ZO w Żeliszewie Podkościelnym,
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1  dla 30 U, 3 grupy x 60 h = 180 h
Zajęcia nr 2 dla 20 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
Zajęcia nr 3 dla 5 U, 1 grupa x 60 h
Zajęcia nr 4 dla 16 U, 2 grupy x 60 h=120h
Zajęcia nr 7 dla 10 U, 2 grupy x 30 h=60h
Zajęcia nr 8 dla 12 U, 2 grupy x 30 h = 60 h

Zadanie nr 5 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w SP Koszewnicy,
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1 dla 19 U, 3 grupy x 30 h = 90 h
Zajęcia nr 4 dla 9 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
Zajęcia nr 7 dla 27 U, 3 grupy x 30 h = 90 h

Zadanie nr 6 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w Sp w Cisiu Zagrudziu,
Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
Zajęcia nr 1 dla 18 U, 3 grupy x 30 h = 90 h
Zajęcia nr 3 dla  9 U, 1 grupa x 30 h
Zajęcia nr 4 dla 20 U, 2 grupy x 30 h = 60 h

Zadanie nr 7 Doposażenie bazy dydaktycznej we wszystkich szkołach,
Wyposażenie dydaktyczne sal będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic poszczególnych szkół w zakresie potrzeb określonych przez diagnozujące zespoły. Zakupione zostaną ch objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne  w okresie do końca realizacji projektu.zgodnie z budżetem niezbędne wyposażenie dydaktyczne do każdej szkoły (wyszczególnione szczegółowo w budżecie dla każdej szkoły oddzielnie. Ponadto zakupione zostaną specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zostanie wyposażona zgodnie z budżetem w brakujące oprogramowanie multimedialne  lub tylko wyposażenie zaliczane do cross-financingu szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. poprzez realizację tego działania osiągnięty zostanie Standard IV opisany w "Zasadach....". Opis doposażenia znajduje się w budżecie szczegółowym

 

§ 4. Organizacja zajęć

W ramach projektu zostaną podjęte działania w poszczególnych szkołach
na terenie Gminy Kotuń dla dzieci z klas I-III. Zaplanowano przeprowadzenie łącznie 2330 godzin zajęc w poszczególnych szkołach. Liczba godzin zajęć dla jednej grupy wyniesie min. 30, tak więc łącznie przeprowadzonych zostanie 2330 godzin zajęć we wszystkich szkołach biorących udział. Liczebność grup wyniesie zgodnie z diagnozą od kilku do kilkunastu osób.

 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów, w celu realizacji działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego zaplanowano następującą liczbę grup w podziale na poszczególne szkoły i zajęcia:

Powrót

 

§ 5. Rezultaty projektu

Poprzez realizację projektu zakłada się osiągnięcie zarówno rezultatów twardych jak i rezultatów miękkich.

Produkty:

Produktem będzie 2330 h zajęć edukacyjnych w tym

Zajęcia nr 1. zajęcia w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożenie ryzykiem dysleksji w 6 szkołach 700 h.

Zajęcia nr 2 zajęcia socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych 180 godz.

Zajęcia nr 3 zajęcia dla dzieci w trudnościach w zdobywaniu umiejętności matematycznych 130 h.

Zajęcia nr 4 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 600 godz.

Zajęcia nr 5 zajęcia z j. angielskiego dla uczniów uzdolnionych językowo 270 h

Zajęcia nr 6 zajęcia z j. polskiego dla uczniów uzdolnionych polonistycznie 30 h

Zajęcia nr 7 zajęcia matematyczne dl;a uczniów uzdolnionych 300 h

Zajęcia nr 8 zajęcia plastyczne dla uczniów uzdolnionych plastycznie 120 h

 

§ 6. Rekrutacja

 

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń bądź uczennica uczęszczający/ca do klasy I-III w danym roku szkolnym tj. 2011/2012 oraz 2012/2013 do szkoły podstawowej na terenie Gminy Kotuń.

 2. Na zajęcia w poszczególnych szkołach przyjmowani będą tylko uczniowie tej szkoły.

 3. Rekrutacja na poszczególne zajęcia przeprowadzona zostanie w miesiącu styczniu i lutym 2012 oraz we wrześniu 2012

W obydwu przypadkach rekrutacja dotyczyć będzie wszystkich uczniów z klas I-III danego roku szkolnego.

 1. Rodzic dziecka ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składa uzupełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik do regulaminu) do sekretariatu szkoły.

 2. Do karty zgłoszeniowej rodzic ucznia zobowiązany jest dołączyć:

 • oświadczenie rodziców ucznia o wyrażeniu zgody na udział dziecka w projekcie W Gminie Kotuń najważniejszy jest START oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).

 1. Jedna karta zgłoszeniowa służy do zgłoszenia dziecka wyłącznie na jeden rodzaj zajęć.

 2. Karta zgłoszeniowa przed złożeniem powinna zostać skopiowana przez rodzica.
  Na kserokopii pracownik danej szkoły powinien złożyć potwierdzenie przyjęcia dokumentu.

 3. Terminy składania kart zgłoszeniowych wyznacza się na: miesiąc styczeń/luty i wrzesień 2012 r.

 4. Decyzję o przyjęciu ucznia/uczennicy na poszczególne zajęcia w danej szkole podejmie komisja rekrutacyjna, która zostanie powołana przez koordynatora projektu odrębnie dla każdej szkoły.

 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej w danej szkole wchodzić będzie dwóch nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora, działających w zespole odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.

 6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w karcie zgłoszeniowej oraz na podstawie diagnozy dokonuje oceny potrzeby uczestnictwa ucznia we wskazanych zajęciach. Dokonana ocena jest oceną punktową. Ilość przyznanych punktów wynosić może od 0 do 3, przy czym 0 – oznacza brak potrzeby uczestnictwa w zajęciach, natomiast 3 – najwyższą potrzebę uczestnictwa ucznia w zajęciach.

 7. Po zakończonej ocenie, komisja sporządza listę rankingową, zawierającą informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w zajęciach oraz listę rezerwową, jeżeli liczba zgłoszonych uczniów przekracza liczbę miejsc na poszczególnych zajęciach, przy czym:

 • w danym roku szkolnym uczeń może wziąć udział w maksymalnie dwóch rodzajach zajęć,

 • do udziału w określonego rodzaju zajęciach może zostać zakwalifikowany uczeń, który został objęty zajęciami tego samego typu, w ramach zajęć ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny jedynie w przypadku, gdy liczba złożonych kart zgłoszeniowych nie przekracza liczby miejsc na zajęciach określonego rodzaju.

 1. Po zakończeniu procesu rekrutacji listy rankingowe oraz listy rezerwowe przekazane zostaną do Biura Projektu, które mieści się w Urzedzie Gminy Kotuń, ul .siedlecka 56 c 08-130 Kotuń.

 2. Koordynator projektu zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe uczestników projektu.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rekrutacji koordynator projektu pisemnie wzywa dyrektora szkoły o ich usunięcie w terminie 7 dni.

 4. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru rodzic ma prawo złożyć pisemne odwołanie. Pismo należy skierować do Kordynatora Projektu „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” oraz złożyć w UG Kotuń. Koordynator Projektu w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania po zbadaniu sprawy, pisemnie zawiadomi wnioskodawcę o jej wyniku.

 5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

 • rezygnacji złożonej przez rodziców dziecka,

 • rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

 • rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,

 • w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy, rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

 2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu, szkołach biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej www.kotun.pl

 

§ 7. Obowiązki rodziców uczestników

 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć,

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,

e) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

 2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

 

 

 

Koordynator Projektu

(-)

Sławomir Smolak

Powrót

 

Projekt „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109