Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Gmina Kotuń : Wygrane 3 projekty z Unii Europejskiej dla szkół podstawowych Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Gmina Kotuń : Wygrane 3 projekty z Unii Europejskiej dla szkół podstawowych PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń wygrała 3 projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej, Kapitał Ludzki

Zgodnie z uchwałą nr 1551/179/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca br. Gmina Kotuń zakwalifikowała się  do udziału w projekcie systemowym "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Na 6 złożonych wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie do 3 projektów dla następujących szkół

  • Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu
  • Szkoła Podstawowa im. Januarego Suchodolskiego w Bojmiu
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Łącznie programem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012-2013 zostanie objętych ok. 7.500 dziewcząt i chłopców z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 500 takich grup.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

  • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
  • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
  • 4 godziny zajęć z języków obcych
  • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Naboru dzieci do grup projektowych dokona dyrektor szkoły zgłoszonej do projektu, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie naboru wniosków do projektu, w tym zasady równości obu płci w dostępie do zajęć. we wrześniu br

REKRUTACJA - w przygotowaniu

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". będzie realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 


www.kotun.pl - UG Kotuń 2012 - www.kotun.pl

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109