Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Lasy państwowe Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Lasy państwowe PDF Drukuj Email

Materiałem wyjściowym do charakterystyki lasów państwowych były opisy taksacyjne w trakcie sporządzania przez Biuro Urządzania i Geodezji Leśnej Oddz. Warszawa, udostępnione przez Nadleśnictwo Siedlce wg stanu na 01.01.1996 r.

Lasy państwowe na terenie gminy wchodzą w skład dwóch leśnictw: Bojmie i Kotuń, a szczegółowy podział podany jest w tab. II.1.
Grunty lasów państwowych w zależności od rodzaju użytkowania dzielą się na:
- grunty leśne - 645,06 ha;
- grunty związane z gospodarką leśną - 15,52 ha;
- grunty nieleśne - 23,75 ha.
Powierzchnię leśną stanowią:
- grunty zalesione - 633,29 ha;
- grunty niezalesione, w tym:
a) halizny - 1,16 ha;
b) płazowiny - 7,21 ha;
c) zręby zaległe - 3,40 ha.
Do powierzchni związanej z gospodarką leśną zalicza się:
- drogi - 11,25 ha;
- linie oddz. - 1,79 ha;
- rowy - 1,87 ha;
- osada leśna - 0,14 ha;
- osada robotnicza - 0,47 ha.
Grunty nieleśne to:
- użytki rolne:
a) role - 9,63 ha (R IVa-1,40 ha, R IVb-0,76 ha, R V- 4,77 ha, R VI-2,70 ha);
b) sad - 0,20 ha;
c) ??ki - 2,77 ha (?IV - 1,06 ha, ?V - 1,71 ha);
d) pastwiska - 7,61 ha (Ps IV-1,50 ha, PsV - 5,90 ha, Ps VI - 0,21 ha);
- nieużytki (bagna) - 3,54 ha.

W gminie Kotuń (na terenie lasów państwowych) brak jest gruntów nieleśnych do zalesienia.

Charakterystyka siedliskowa lasów państwowych

Lasy gminy Kotuń charakteryzują się dużym udziałem siedlisk ubogich, co jest wynikiem niewielkiej żyzności gleb tego terenu. W lasach państwowych występuje 11 typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmują siedliska borowe, których łączny udział wynosi 86,3%. Dominuje tu bór świeży Bśw, zajmując 375,42 ha, t.j. 58,2 % powierzchni leśnej. Udziały pozostałych typów siedliskowych są mniejsze i wynoszą: bór mieszany wilgotny BMw - 12% (77,61 ha), bór mieszany świeży BMśw - 8,9% (57,3 ha) oraz bór wilgotny Bw- 6,1% (39,35 ha). Pozostałe typy siedliskowe zajmują niewielkie powierzchnie, a ich udział wynosi w granicach 0,2-3,9%. Są to przede wszystkim siedliska żyzne (oprócz boru suchego Bs), których udział stanowi odpowiednio: las mieszany wilgotny LMw - 0,2%, las świeży Lśw - 1,2%, las wilgotny Lw - 2,1%, ols jesionowy OlJ - 2,9%, las mieszany świeży LMśw - 3,4%, ols Ol - 3,9%. Bardzo małą powierzchnię zajmuje bór suchy - 1,1%.
Zestawienie typów siedliskowych lasu w poszczególnych uroczyskach przedstawia tab II.2.

Drzewostany i ich struktura wiekowa

Na terenie gminy Kotuń podobnie jak na całym obszarze niżowej części Polski dominują drzewostany sosnowe, które zajmują 471,46 ha, co stanowi 73,1% powierzchni leśnej. Znaczny jest też udział drzewostanów olszowych i brzozowych, zajmujących odpowiednio 14% (90,04 ha), oraz 10% (64,85 ha). Na drzewostany dębowe przypada niespełna 3% (18,35 ha). Znikomy jest udział drzewostanów świerkowych i osikowych. W drzewostanach występują domieszkowo takie gatunki jak: modrzew, buk, grab, jawor oraz dąb czerwony.
W strukturze wiekowej lasów gminy Kotuń dominują zdecydowanie drzewostany III klasy wieku (40-60 lat), zajmując łącznie 54,2% pow. (IIIa-36,9%, IIIb-17,3%). Udział drzewostanów najmłodszych (do 20 lat) wynosi 11,9% (Ia-4,6%, Ib-7,3%) i zbliżony jest do udziału klasy IV-12,9%. Nieco większy udział mają drzewostany II klasy wieku zajmujące 16,4% pow. Natomiast bardzo mały jest udział starodrzewi klasy V i wyżej, które zajmują 4,6% pow., co jest spowodowane zbyt intensywną eksploatacją lasów. Ma to również niekorzystny wpływ na funkcjonowanie tych środowisk jako systemów przyrodniczych.

Porównując oba leśnictwa można stwierdzić, że w leśnictwie Kotuń przeważają siedliska wilgotne (Kownata II,III). Siedliska lasowe zajmują jedynie 1,54 ha (LMw). Są tu więc dosyć ubogie gleby. Grunty aneksowe są znacznie bardziej zróżnicowane, gdyż występują tu siedliska od boru suchego do olsu. Jest natomiast mniejsze zróżnicowanie gatunkowe niż w leśnictwie Bojmie. Występują sosna, brzoza, olsza z dominującą sosną podobnie jak w całej gminie. W leśnictwie Kotuń brak jest drzewostanów starszych klas wieku tzn. klasa IV i wyżej. Dominuje II i III klasie wieku.
W Leśnictwie Bojmie występują siedliska żyzne, choć dominują siedliska borowe. Zróżnicowanie gatunkowe nie jest duże. Występuje 6 gatunków lasotwórczych z bezwzględną przewagą sosny.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109