Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
OGŁOSZENIE O KONKURSIE; Wójt Gminy Kotuń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
OGŁOSZENIE O KONKURSIE; Wójt Gminy Kotuń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Kotuń ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu

 

 

 

pobierz: https://docs.google.com/open?id=1gNuqfQnYQWFPHQx7crLBo3ZmyuDsyohoJBXB0IyxuszNlu7G0EuDKOhUmU7h

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w § 1, § 2 ust. 2, § 5

ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz

inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach

publicznych placówek (Dz.U.Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju

Gimnazjum;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo

kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację

o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej

- w przypadku nauczyciela akademickiego, lub stażu pracy, w tym stażu pracy na

stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa

w pkt. 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia

studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu

zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania

oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy

z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r.

Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty

 

oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,

poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,

poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Na żądanie Wójta Gminy kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

o których mowa w ust. 2 ppkt 2, 4, 5, 11, 12.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i adresem

poczty e-mail oraz napisem :

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Kotuniu”" w terminie co najmniej 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Kotuń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Kotuń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

tj. od dnia 20.12.2012r. do dnia 4 stycznia 2013r. do godz. 1500 na adres:

Urząd Gminy Kotuń

(pokój Nr 12)

ul. Siedlecka 56C

08 – 130 Kotuń

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Kotuń

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez

nich na kopercie z dokumentami konkursowymi.

 

Wójt

 

/-/ mgr Sławomir Adamiak

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109