Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Termin naboru 15 marca 2013 !!! Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Termin naboru 15 marca 2013 !!! PDF Drukuj Email

 

Wójt Gminy Kotuń

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XXIV/158/2013 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kotuń w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.


 

 

 

 


POBIERZ:

 

 


 

Konkurs ma na celu wybór ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Kotuń.

 

Rodzaj zadania objętego konkursem

 

I. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- kwota zabezpieczona do 17000,-zł

 

II. W zakresie wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

(np. udział przedstawicieli gminy w imprezach partnerskich w gminie partnerskiej lub udział przedstawicieli gminy partnerskiej w imprezach organizowanych przez Gminę Kotuń

 

  • kwota zabezpieczona do 5000,-zł

 

  • Termin wykonania zadania: marzec- grudzień 2013 r.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do ich złożenia wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kotuń lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie powyżej wymienionych zadań.

 

  1. Oferty winne być wypełnione wg. wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty – wzór oferty realizacji zadania publicznego do pobrania na stronie www.pozytek.gov.pl lub www.kotun.pl

 

Wzór oferty WORD: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

Wzór oferty PDF: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf

 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kotuń a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferty na konkurs zadań pożytku publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2012 r. do godziny 15.00

 

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy Kotuń.

 

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

3. Do oferty należy dołączyć:

 

  1. Kopię lub oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, reprezentacji w imieniu oferenta. Oryginał można pobrać na stronie Min. Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

  2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę lub też ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

 

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą odrzucone.

 

5. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kotuń.

 

6. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 18 marca 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń. Konkurs ma charakter jawny.

 

7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

 

  1. możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  3. przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

  4. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 

8. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kotuń po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Wójta Gminy Kotuń.

 

10. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 zadaniach publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i związanych z nimi kosztami.

 

W 2011 roku – Gmina Kotuń w roku 2011 nie realizowała Programu Współpracy z Org. Pozarządowymi.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można kontaktując się z Sekretarzem Gminy Kotuń pod numerem telefonu 25 641 43 83

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz siedzibie Urzędu Gminy Kotuń.

 

Wójt Gminy Kotuń

(-)

Sławomir Adamiak

 

Kotuń, dnia 05.03.2012 r.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109