Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
rezerwat Stawy Broszkowskie - podstawy prawne Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
rezerwat Stawy Broszkowskie - podstawy prawne PDF Drukuj Email
Mazow.2008.9.297
2008.07.30 zm. Mazow.2008.118.4211 § 1
ROZPORZĄDZENIE Nr 4
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".
(Warszawa, dnia 2 lutego 2008 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 49, Nr 176 poz. 1288 i Nr 181 poz. 1286) zarządza się, co następuje:
Akt występuje w zestawieniu: Rezerwaty przyrody

§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Stawy Broszkowskie", zwany dalej "rezerwatem", stanowi obszar stawów, otaczających je szuwarów, zarośli i lasów o łącznej powierzchni 268,1293 ha, położony na terenie gminy Kotuń w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim.
2. W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 2023 - 2053, 2056 - 2075, 2076/1, 2077/1, 2079, 2080, 2082, 2089/3, 2100 - 2144, 2153 (część o powierzchni 0,1643 ha), 2154 - 2159, 2161 - 2169, 2172, 2054, 2055, 2072, 2170/1, 2173, 2148 (część o powierzchni 0,1915 ha), 2160, 2174.
3. Dla rezerwatu wyznacza się otulinę stanowiącą pas szerokości 500 m w linii prostej od granicy północnej, wschodniej i południowej rezerwatu.
4. (1) Granice rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fu);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ faunistyczny (PFn), podtyp - ptaków (pt),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - różnych ekosystemów (EE), podtyp mozaiki różnych ekosystemów (me).
§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego1).
______
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
- zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 17, poz. 125),
- rozporządzeniem nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatu przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 269, poz. 6860); rezerwat przyrody "Stawy Broszkowskie" umieszczony został w wykazie pod pozycją 130.
Akty prawne dotyczące utworzenia rezerwatu "Stawy Broszkowskie" tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
ZAŁĄCZNIK (2)
Granice Rezerwatu Przyrody "Stawy Broszkowskie"
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109