Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Plan Ochrony ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie". Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Plan Ochrony ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie". PDF Drukuj Email
Mazow.2008.123.4336
ROZPORZĄDZENIE Nr 29
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".
(Warszawa, dnia 23 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Akt występuje w zestawieniu: Rezerwaty przyrody

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie", zwanego dalej "rezerwatem".
§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu "Stawy Broszkowskie" jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:
1) zachowanie i odtworzenie lustra wody w obrębie stawów w celu utrzymania miejsc lęgowych ptaków wodnych i wodno-błotnych,
2) odtworzenie warunków siedliskowych dla ptaków brodzących i kaczek w obrębie stawów,
3) powstrzymanie sukcesji wtórnej na otwartych przestrzeniach poprzez usuwanie samosiewów,
4) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów,
5) ograniczenie nadmiernej presji drapieżników zarówno w granicach jak i w sąsiedztwie rezerwatu.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach o następujących numerach: 322a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 323a, b, c, d, h, ~a, ~b, 325a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, 326a, b, c, d, f, g, h, i, j, ~b, 327a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 328a, c, d, f, g, h, k, l, m, n, ~a, ~b, 329b, f, g, h, 330a, c, d, f, h, i, j, 331a, b, c, d, ~a, 332a, b, c, ~a, 333a, ~b - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015 i na działce nr 2170/1, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, zezwala się na:
1) prowadzenie rybactwa,
2) prowadzenie robót związanych z odbudową stawów w oddziałach: 323f, 328b, 329a, 330b w okresie lęgowym ptactwa, pod warunkiem, że prace te nie będą prowadzone we wszystkich stawach jednocześnie.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 7. Do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotuń, miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotuń, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wprowadza się ustalenie dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych w zakresie kształtowania bilansu wodnego na obszarze rezerwatu polegające na nie pogarszaniu istniejących warunków hydrologicznych w granicach otuliny rezerwatu.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
______
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Lp.
Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
1.
Zagrożenie dla gatunków awifauny:
1) Zachowanie, stabilizowanie i regenerowanie ekosystemów leśnych;
1) zanikanie stanowisk ptaków, mała liczba miejsc lęgowych;
2) ograniczenie liczebności lisów i norki amerykańskiej w sposób następujący:
2) zmniejszenie liczebności ptaków;
a) zintensyfikowanie odstrzału lisa przez myśliwych na terenach przyległych do rezerwatu oraz redukcja lisów w rezerwacie w drodze odstrzałów indywidualnych liszek w trakcie polowania z norowcami;
3) obniżenie poziomu wód gruntowych na siedliskach łęgowych i bagiennych;
4) penetracja rezerwatu przez ludzi (płoszenie, polowania, wypas bydła).
b) eliminacja norki amerykańskiej przy pomocy żywołapek rozmieszczonych w pobliżu grobli (liczba żywołapek -wg potrzeb), a następnie ich humanitarne zabicie;
3) pozostawianie w drzewostanie posuszu, wywrotów, złomów i drzew dziuplastych oraz starych okazów drzew, stanowiące bazę lęgową;
4) przywrócenie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie;
5) termin wykonania czynnych zabiegów ochronnych dostosować do okresu lęgu ptaków (z zastrzeżeniem § 5.2);
6) monitoring stanu i zagrożeń awifauny lęgowej;
7) monitoring stanu czystości wód;
8) monitoring powierzchni zajmowanej przez szuwary;
9) ograniczenie penetracji rezerwatu;
10) egzekwowanie przepisów ochrony rezerwatowej.
2.
Obniżanie się poziomu wód gruntowych; zaburzenia w gospodarce wodnej
1) niedopuszczanie do pozyskiwania torfu w otulinie rezerwatu
2) wznowienie retencjonowania wody w wyremontowanych stawach
3.
Niekontrolowana penetracja rezerwatu:
Ograniczenie penetracji rezerwatu poprzez częstszy nadzór Służby Leśnej
1) płoszenie zwierząt zamieszkujących rezerwat (okoliczni mieszkańcy);
2) kłusownictwo;
3) pojawienie się "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych i gruzu, zaśmiecanie terenu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej
Lp.
Wydzielenie
Skrócony opis taksacyjny
Rodzaj działań ochronnych
Zakres działań ochronnych
Termin wykonania zabiegu
[5-lecie]
[ha]
1
322 b
(LMśw2)1
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
1,84
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
2
322 d
(LMśw2)
1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb;
1,55
1) I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
2) remont tablicy informacyjnej.
2) I
3
322 f
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
3,05
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
4
322 g
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
2,60
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
5
322 h
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,66
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
6
322 i
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,05
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
7
322 l
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,28
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
8
322 n
Droga
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,19
I, II, III, IV
9
322 r
Łąka sitowo - trzęślicowa
1) Usunięcie samosiewów z obszaru łąki;
1,38
1) I
2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10 cm.
2) I, II, III, IV
10
323 h
Łąka sitowo - trzęślicowa
1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycinanie samosiewów;
0,40
1) I
2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10cm.
2) I, II, III, IV
11
325 c
Staw Półkolisty (zarastający staw- brak lustra wody)
Odmulenie rowu dennego i napełnianie wodą stawu w okresie wiosennego przyboru wody.
2,19
I, II, III, IV
12
325 h
Ol3,
Brz 16 - III - 0,3
V1ha 14 m3
Zwarcie luźne
Podszyt: 80%
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 3,60
1) I
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 3,60
2) II, III, IV
13
Działka nr 2170/1 zarządca WZMiUW
Rów dopływowy
1) Odmulenie i konserwacja rowu dopływowego, zapewniająca jego stałą drożność;
0,61
1) I, II, III, III
2) monitoring czystości wody dopływającej do rezerwatu.
2) I, II, III, IV
14
328 a
Ol3, fragm. Ol2
Usunięcie śmieci (okolice drogi).
1) 0,01
I
80l 20 - IV - 0,4
2Brz 20
V1ha 26 m3
Zwarcie luźne
Podszyt: 50%
15
328 k
Rowy
1) Konserwacja rowu;
1) 0,08
1) I
2) remont przepustu.
2) I
16
329 f
Rowy na użytkach rolnych
Konserwacja rowu.
0,08
I, III
17
331 a
Część stawu która uległa sukcesji
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 4,36
1) I
Brz 42 - 0,3
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 4,36
2) II, III, IV
18
331 d
Staw Nowy (teren sukcesji)
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 8,48
1) I
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 8,48
2) II, III, IV
19
332 b
Ol3
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 10,21
1) I
Wb 21 - IV - 0,3
2) powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej.
2) 10,21
2) I, II, III, IV
V1ha 24 m3
Zwarcie luźne
20
333 a
Ol3
Wzniesienie mnicha zabezpieczającego groble przed rozerwaniem.
12,12
I
Brz 47 - IV - 0,2
V1ha 31 m3
Zwarcie luźne
1 - las mieszany świeży
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej
Lp.
Wydzielenie
Skrócony opis taksacyjny
Rodzaj działań ochronnych
Zakres działań ochronnych
Termin wykonania zabiegu
[ha]
[5-lecie]
1
323 f
Staw Mały
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 480 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 7,36ha;
2a) 7,36
2a) I
2b) usypanie trzech wysp1;
2b) 0,36
2b) I
2c) remont grobli nr 22;
2c) 270 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 10,32
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 7,36
3b) II, III, IV
2
323 g
Droga
1) Remont grobli nr 3 jednostronnie, od strony Stawu Małego;
1) 0,20
1) I
2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli.
2) 0,20
2) I, II, III, IV
3
324 a
Staw Stary
1a) Remont grobli nr 12;
1a) 355 m
1a) I
1b) budowa przewału awaryjnego1;
1b) 0,29
1b) I
2a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
2a) 12,10
2a) I, II, III, IV
2b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2b) 12,10
2b) I, II, III, IV
4
324 b
Droga
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,41
I, II, III, IV
5
326 k
Staw Kulik I
1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
5,21
1) I, II, III, IV
2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2) I, II, III, IV
6
326~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów brzozy, olszy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli.
1,55
I, II, III, IV
7
328 b
Staw Czysty
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 307 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 3,33 ha;
2a) 3,33
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 0,26
2b) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 5,94
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 5,94
3b) II, III, IV
8
328 i
Droga
1) Remont grobli nr 62;
1) 0,43
1) I
2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
2) 0,43
2) I, II, III, IV
9
329 a
Staw Wielki Górny
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 272 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 6,59 ha;
2a) 6,59
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 1,08
2b) I
2c) remont grobli nr 52;
2c) 390 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 10,13
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 10,13
3b) II, III, IV
10
329 c
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli.
0,11
I, II, III, IV
11
329~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,12
I, II, III, IV
12
330 b
Staw Wielki Dolny
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 392 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 8,89 ha;
2a) 8,89
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 1,12
2b) I
2c) remont grobli nr 42;
2c) 350 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 14,06
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 14,06
3b) II, III, IV
13
330~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji drogi. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego.
0,99
I, II, III, IV
14
333 b
Staw Torfowy
1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
1) 3,56
1) I, II, III, IV
2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2) 3,56
2) I, II, III, IV
15
333~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,42
I, II, III, IV
1 - Szczegółowe informacje techniczne są podane w projekcie budowlanym autorstwa S. Bednarzaka i M. Jachosz. (Siedlce, grudzień 2005) ze zmianami wprowadzonymi w projekcie planu ochrony rezerwatu.
2 - Numerację grobli przyjęto według ww. projektu budowlanego.
3 - W zależności od faktu znalezienia partnera na prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów zadanie to może opóźnić się w czasie.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobu ich udostępniania
Lp.
Cel udostępniania
Obszary i miejsca udostępniane
Sposób udostępniania
1.
Edukacyjny - zapoznanie się z walorami przyrodniczymi rezerwatu.
Punkt widokowy zlokalizowany w wydzieleniu 322f.
Turystyka kwalifikowana - w małych grupach z kompetentnym przewodnikiem po uzgodnieniu z zarządzającym w imieniu Skarbu Państwa, tj. Nadleśnictwem Siedlce.
2.
Badania naukowe na terenie rezerwatu.
Cały obszar objęty ochroną rezerwatową.
Zgoda Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie badań naukowych.
3.
Rybactwo.
Wydzielenia: 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 01.01.2006 - 31.12.2015.
Rybactwo
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109