Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Dowody osobiste wydane w roku 2002/2003 - TRACĄ WAŻNOŚĆ !!! Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Dowody osobiste wydane w roku 2002/2003 - TRACĄ WAŻNOŚĆ !!! PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

W roku 2012-2013 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2002-2003 r. na okres 10 lat. Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego! Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kotuniu w budynku B pok. nr 2 – nie później, niż na 30 dni przed upływem tego terminu.
Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również po upływie trzech miesięcy od daty zmiany danych, które są w nim uwidocznione.

Uwaga!
Od 1 stycznia 2010 r. opłaty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się.

 

 


Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności:

Ogólny opis 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie utraty jego ważności.

O wymianę dokumentu należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem jego terminu ważności.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany, dowód osobisty ulega unieważnieniu z datą upływu terminu ważności. 2. Dowód osobisty jest ważny:

1. 10 lat od daty jego wydania.

2. 5 lat od daty jego wydania, jeżeli był wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia. 3. Na czas nieoznaczony, jeżeli był wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jeżeli osoba zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

3. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega sankcjom karnym - zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

4. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy - wójt, burmistrz, prezydent miasta - na podstawie Wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami.

1. Właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego - a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

2. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa. 3. Złożenie wniosku, jak i odbiór dowodu osobistego, może nastąpić za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego Wnioskodawcy.

5. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu).

3. Dwie fotografie (aktualne, wyraźne i jednakowe) o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, równomierne oświetlenie twarzy. Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:

1. W przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można dołączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z powodu wady narządu wzroku osoby do 16 roku życia (oryginał do wglądu) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu wady narządu wzroku osoby, która ukończyła 16 lat (oryginał do wglądu).

2. W przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (oryginał).

4. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (oryginał) - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdów i wdowców, jeżeli akt nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego gminy, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.

6. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe Wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

7. W przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, na żądanie organu, należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.

2. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich dokonywane jest na zasadach samodzielnie ustalanych przez Wnioskodawcę z pracownikiem urzędu.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Opłaty Wniosek jest wolny od opłat Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza), które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2. Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:

1. Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
2. Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.
3. Wnioskodawca odbiera dowód osobisty osobiście w siedzibie urzędu.

4. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód zostaje unieważniony przez odcięcie rogu o powierzchni co najmniej 1 cm². Unieważniony dowód zostaje zwrócony Wnioskodawcy.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384). 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 139 poz. 993 z późn. zm.).

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109