Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Katalog usług załatwianych w Urzedzie Gminy w Kotuniu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Katalog usług załatwianych w Urzedzie Gminy w Kotuniu PDF Drukuj Email

 

 

 

• Karta usługi Nr 1: UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI i EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

• Karta usługi Nr 2: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

• Karta usługi Nr 3: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

• Karta usługi Nr 4: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

• Karta usługi Nr 5: WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY KOTUŃ NA WNIOSEK WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE

• Karta usług nr 6: ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

• Karta usługi Nr 7: ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

• Karta usługi Nr 8: WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

• Karta usługi Nr 9: WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW • Karta usługi Nr 10: WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

• Karta usługi Nr 11: WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW

• Karta usługi Nr 12: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

• Karta usługi Nr 13: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

• Karta usługi Nr 14: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW URZĄD STANU CYWILNEGO • Karta usługi Nr 15 - USC: ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 16 - USC: POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA • Karta usługi Nr 17 - USC: PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA

• Karta usługi Nr 18 - USC: SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 19 - USC : UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE

• Karta usługi Nr 20 - USC: UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 21 - USC: WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzenia, małżeństwa, zgonu) SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (transkrypcja aktu)

• Karta usługi Nr 22 - USC: WYDANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW

• Karta usługi Nr 23 - USC: ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

• Karta usługi Nr 24 - US: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („Ślub konkordatowy)

• Karta usługi Nr 25 - USC: ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY)

• Karta usługi Nr 26 - USC: ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (Sporządzenie aktu urodzenia)

• Karta usługi Nr 27 - USC: SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

• Karta usługi Nr 28 - USC: ZMIANA IMION I NAZWISK

• Karta usługi Nr 29:ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 30 DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

• Karta usługi Nr 31: OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 32: WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 33: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 34: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY • Karta usługi Nr 35 WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

• Karta usługi Nr 36 ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 37 WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 43 Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej

• Karta usługi Nr 44: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

• Karta usługi nr 45 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

• Karta usługi nr 46 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

• Karta usługi Nr 47 DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

• Karta usługi Nr 53 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

• Karta usługi Nr 54 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGOWYM

• Karta usługi Nr 55 UDOSTĘPNIENIE TERENU /Z WYJĄTKIEM DRÓG I ROWÓW/

• Karta usługi Nr 56 WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

• Karta usługi Nr 57 ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 58 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

• Karta usługi Nr 59 WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

• Karta usługi Nr 60 ZMIANA STANU WODY NA GRUNCIE (SPÓR)

• Karta usługi Nr 51 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 48 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 49 OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta Usługi Nr 50 PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW GMINY

• Karta usługi Nr 52 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Karta usługi Nr 61 REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

• Karta usługi Nr 62 ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

• Karta usługi Nr 63 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

• Karta usługi Nr 38 ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

• Karta usługi Nr 40: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY,

• UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

• Karta usługi Nr 41: ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

• Karta usługi Nr 42: ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109