Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
GMINA KOTUŃ: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
GMINA KOTUŃ: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014. PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Kotuń
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2001,142,1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2010.234.1536 z późn. zmianami ):

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2) wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) Na stornie internetowej Gminy www.kotun.pl

3) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kotuń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sławomir Adamiak

/-/

Wójt Gminy Kotuń

Załączniki:

BIP: Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Kotuń  nr 15/2014 z dnia 12 marca 2014 r. POBIERZ - OTWÓRZ

BIP: Program Współpracy z org. pozarządowymi w roku 2014 r. POBIERZ - OTWÓRZ

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109