Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Blisko 200 000 na zajęcia dodatkowe dla uczniów z Gminy Kotuń. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Blisko 200 000 na zajęcia dodatkowe dla uczniów z Gminy Kotuń. PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń w roku szkolnym 2014-2015 została partnerem Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015, przeprowadzi w partnerstwie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

http://www.mp.mazovia.pl/

W ramach projektu Gmina Kotuń zobowiązana będzie do do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie w 4 szkołach (SP Cisie-Zagrudzie, SP Kotuń, Gim Kotuń, Sp i Gim. w Żeliszewie Podkościelnym) Razem zorganizowanych zostanie 8 grup uczniów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od września 2014r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

  1. zajęcia z nauki języka obcego;
  2. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

 

Adresatami projektu są uczniowie z terenu "Gminy Kotuń z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Kotuń  poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 8 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 120 dziewcząt i chłopców.

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Łączne dofinansowanie jakie otrzyma Gmina
w ramach tego projektu wyniesie

ok 200 000 zł

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109